برای ما تشخیص صحیح با تمام اصول کنترل کیفی و استفاده از دستگاه ها و کیت های بروز اولویت است.