ساعت کاری آزمایشگاه سما

شنبهاز ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹
یکشنبهاز ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹
دوشنبهاز ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹
سه شنبهاز ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹
چهارشنبهاز ساعت ۶:۳۰ تا ۱۹
پنجشنبهاز ساعت ۶:۳۰ تا ۱۸
جمعهتعطیل