دکتر مسعود محمودی
آزمایشگاه سما
آزمایشگاه سما

مرکز تحقیقات هپاتیت B و HTLV/HIV دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران (زمستان 1390- پاییز 1393)

 

• آموزش واحد ویروس شناسی عملی به دانشجویان کارشناسی ارشد و دوره دکتری ویروس
• آموزش عملی استخراج ویروس از نمونه های بیولوژیک و انجام و
تفسیر تست های PCR و RT-PCR و Real-time PCR به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ویروس شناسی
• آموزش بیوانفورماتیک سکانسینگ به دانشجویان کارشناسی ارشد ویروس شناسی و باکتری شناسی
• آموزش بیوانفورماتیک سکانسینگ پیشرفته به دانشجویان دکتری ویروس شناسی
• استاندارد سازی تست ها و پروسه های مختلف از جمله استخراج و PCR
• تهیه دستورالعمل های مرتبط با بخش مولکولی عفونی صادره از آزمایشگاه مرجع سلامت
• نظارت بر امور کنترل کیفی آزمایشگاههای HBV و HTLV/HIV

آزمایشگاه پاتوبیولوژی آلبرت (پاییز 1393)

 

• فعالیت در آزمایشگاه ویروس شناسی

• به عهده داشتن مسئولیت سوپروایزری

• استاندارد سازی تست ها و پروسه های مختلف از جمله استخراج و PCR

• تهیه دستورالعمل های مرتبط با بخش مولکولی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر قلی زاده (زمستان 1389)

 

• فعالیت به عنوان پرسنل شیفت عصر در بخش های مختلف از جمله : بیوشیمی، هماتولوژی، سرولوژی، هورمون شناسی، انگل شناسی، باکتری شناسی و قارچ شناسی.

• ساخت و آماده سازی انواع محلول ها، ریجنت ها و محیط های کشت

• به عنوان مسئول بخش هورمون شناسی و انجام آزمایش و تفسیر پاسخ ها

 

همکاری در طرح های پژوهشی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

    • تعیین ژنوتیپ و واریاسیونهای ویروس هپاتیت B در بین اقوام ایراني
    • تعیین توالي ژن پره کور ویروس هپاتیت ب در بیماران مبتلای درمان شده با لامیودین که در آنها مقاومت داروئي پس از 1 و 2 سال ایجاد شده , مقایسه بروز موتاسیون با تابلوی کلینیکی بیماران
    • بررسی دلایل عدم پاسخ به واكسن هپاتیت B در كاركنان درماني دانشگاه علوم پزشكي تهران از جنبه عوامل (فاكتورهاي) ویروسي و ایمنو ژنتیک و محافظت از آنان در برابر مواجهات
    • بررسی میزان آنتي بادي طولانی مدت متعاقب واكسیناسیون هپاتیت Anti- HBs( B) دربرنامه ایمنسازي كشوري وارزیابي عوامل ویروسي وایمني در موارد عدم پاسخ به واكسن
    • در کودکان مبتلا به اوتیسم و ارزیابي فاکتورهای ویروسي وسایتوکاینهای ایمني در موارد عدم پاسخ مناسب به واكسن و مداخله درمانی در آندسته از افراد که به واکسن پاسخ نداده اند

 

مقالات علمی

 

1. Borzooy Z, Jazayeri SM, Mirshafiey A, Khamseh A, Mahmoudie MK, Azimzadeh P, et al. Identification of occult hepatitis B virus (HBV) infection and viral antigens in healthcare workers who presented low to moderate levels of anti-HBs after HBV vaccination. Germs. 2015;5(4):134-40.

2. Poortahmasebi V, Malekzadeh R, Montazeri G, Fakhari E, Norouzi M, Khamseh A, et al. Lamivudine Resistance and Precore Variants in Iranian Patients With Chronic Hepatitis B: Correlation With Virological and Clinical Features. Jundishapur J Microbiol. 2015;8(9):e20262.

3. Ramezani F, Alavian SM, Sadeghi A, Khedive A, Ghalichi L, Norouzi M, et al. Evolution of hepatitis B virus surface gene and protein among Iranian chronic carriers from different provinces. Iran J Microbiol. 2015;7(4):214-20.

4. Minoo Mohraz, Rezvaneh Jafari, Vahdat Poortahmasebi, Ahmadreza Sadeghi, Mahboobeh Hajabdolbaghi, Mehrnaz Rasoolinejad, et al. Molecular analysis of occult hepatitis B infection among Iranian HIV-positive patients. Future Virol. 2016; (Epub ahead of print).

5. Maryam Rahbar, Gholamreza Poormand, Masoud Karkhaneh Mahmoodi, Aboozar Jazayeri, Seyed Mohammad Jazayeri. Asymptomatic Epstein-Barr virus (EBV) shedding in the urine of kidney transplant recipients. Case reports and a review of the literature. (Submitted)