جواب داد
0
0
بهترین جواب
1
0

آزمایش اسید فسفاتاز (Acp= Acid phosphatase)حاصل از ترشحات جنس مونث که به ترشحات جنس مذکر آغشته شده است حدود یک هفته قابل ردیابیست چرا که این آنزیم از پرستات مردان ترشح می شود(اسید فسفاتاز مختص جنس مذکر است و اگر در ترشحات جنس مونث کشف شود یعنی رابطه ای وجود داشته است) این آزمایشات در پزشک قانونی انجام می شود. البته آزمایش DNA از هر جز باقی مانده از متجاوز (مثل مو) جهت تشخیص شخص مورد نظر بهترین راه حل است.

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .