بازی نمونه گیر آزمایشگاه
امتیاز: 0
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { const player = document.getElementById('player'); const gameContainer = document.getElementById('gameContainer'); const scoreDisplay = document.getElementById('score'); let score = 0; let jumping = false; let gameSpeed = 20; let obstacleInterval; function jump() { if (jumping) return; jumping = true; let jumpHeight = 0; const upInterval = setInterval(() => { if (jumpHeight >= 150) { clearInterval(upInterval); const downInterval = setInterval(() => { if (jumpHeight <= 0) { clearInterval(downInterval); jumping = false; } else { jumpHeight -= 10; player.style.bottom = jumpHeight + 'px'; } }, 20); } else { jumpHeight += 10; player.style.bottom = jumpHeight + 'px'; } }, 20); } function createObstacle() { const obstacle = document.createElement('div'); obstacle.classList.add('obstacle'); gameContainer.appendChild(obstacle); let obstacleLeft = gameContainer.offsetWidth; function moveObstacle() { obstacleLeft -= 10; obstacle.style.left = obstacleLeft + 'px'; if (obstacleLeft < -20) { obstacle.remove(); score++; updateScore(); } else if ( obstacleLeft > 0 && obstacleLeft < 30 && player.offsetLeft < obstacle.offsetLeft + obstacle.offsetWidth && player.offsetTop + player.offsetHeight > obstacle.offsetTop ) { gameOver(); } } let moveInterval = setInterval(moveObstacle, gameSpeed); } function updateScore() { scoreDisplay.innerText = `امتیاز: ${score}`; } function gameOver() { clearInterval(obstacleInterval); document.removeEventListener('keydown', control); alert("از رکوردت اسکرین شات بگیر، تو اینستاگرام به اشتراک بگذار و آزمایشگاه سما رو تگ کن تا عیدیتو ازمون بگیری."); // اینجا می‌توانید یک دکمه برای شروع مجدد بازی اضافه کنید یا صفحه را تازه کنید. } function startGame() { document.addEventListener('keydown', control); obstacleInterval = setInterval(createObstacle, 2000); } function control(e) { if (e.keyCode === 32) { // Space bar jump(); } } startGame(); });