جواب داد
1
0
بهترین جواب
1
0

ناشتایی لازم دارد

مصرف غذای پرچرب اجتناب کنید
دوساعت قبل آزمایش بیدار شوید.
بیست دقیقه قبل از آزمایش دراز بکشید.
شب قبل از آزمایش از هرگونه رابطه جنسی پرهیز شود.

نمایش نتایج 1
جواب شما

لطفاً برای ارسال ابتدا .